KE-Jetronic,  Warsztat

Zasilania paliwem

2.
zasilania paliwem
2.1. Działanie obwodu zasilania paliwem
Do obwodu zasilania paliwem należą: elektrycz­na pompa paliwa, akumulator paliwa, filtr paliwa, regulator ciśnienia oraz wtryskiwacze – w liczbie równej liczbie cylindrów silnika. W układzie KE w znacznym stopniu wykorzystano elementy obwo­du zasilania paliwem z K-Jetronic. Paliwo ze zbior­nika (1, rys. 2.1) jest zasysane przez pompę paliwa (2) i tłoczone pod ciśnieniem 540 do 650 kPa, zależ­nie od typu samochodu, przez filtr (3) do rozdziela­cza paliwa (5). Równolegle do filtru paliwa napeł­niany jest akumulator paliwa (4). Przeponowy regu­lator ciśnienia (6) utrzymuje stałe ciśnienie w ukła­dzie paliwowym (kolor ciemnoniebieski). Nadmiar paliwa przewodem zwrotnym jest kierowany z po-
wrotem do zbiornika paliwa (kolor jasnozielony).
Po wyłączeniu silnika przeponowy regulator ci­śnienia (A, rys. 2.2) utrzymuje w układzie pewne ciśnienie, które z założenia jest niższe od ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy. Zawór płytkowy (strzałka 1) w regulatorze zamyka kanał przelewowy. Zawór zwrotny (strzałka 2) po stronie tłoczącej pompy pa­liwa uniemożliwia powrót paliwa do zbiornika.
Sprężyna dociskająca przeponę w akumulatorze paliwa (strzałka 3) powoduje, że ciśnienie pozosta­je w układzie paliwowym przez długi czas po wy­łączeniu silnika. Utrzymywanie tzw. „resztkowe­go” ciśnienia w układzie paliwowym ułatwia po­nowny rozruch gorącego silnika i zapobiega odpa­rowywaniu paliwa w układzie (niebezpieczeństwo tworzenia się pęcherzyków powietrza).
Rys. 2.7. Schemat działania obwodu zasilania paliwem: 7- zbiornik paliwa, 2 – pompa paliwa, 3 filtr paliwa, 4 – akumulator paliwa, 5 rozdzielacz paliwa, 6 – przeponowy regulator ciśnienia, 7 – wtryskiwacz, 8 – wtryskiwacz rozruchowy, 9 – przepływomierz powietrza, 70 – zespól przepustnicy
 
2.2. Zbiornik paliwa Komora tłumiąca
Wszystkie pojazdy z KE-Jetronic mają wewnątrz zbiornika paliwa komorę tłumiącą, umieszczoną w najniższym miejscu. Zadaniem komory jest utrzymanie pewnej stałej objętości paliwa, co jest ważne przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku, zwłaszcza podczas jazdy na zakrętach.
Pompa paliwa podaje zawsze więcej paliwa niż to jest konieczne, nawet podczas pracy przy peł­nym obciążeniu silnika. Dlatego w przewodzie po­wrotnym, do zbiornika, znajduje się zawsze paliwo pod niewielkim ciśnieniem. Paliwo to przepływa z dużą szybkością przez zwężkę w przewodzie po­wrotnym (3, rys. 2.3) do komory tłumiącej. W efek-
cie zasysania (działanie zwężki) do komory jest do­prowadzana dodatkowa porcja paliwa zabierana z dna zbiornika. Poziom (h) paliwa w komorze tłu­miącej będzie utrzymywany, nawet jeśli poziom paliwa w zbiorniku spadnie poniżej poziomu (h).
System przewietrzania zbiornika paliwa
Przewód przewietrzający (6, rys. 2.4) prowadzi od rurki centralnej (1) na dół, przez całą szerokość zbiornika paliwa. Na końcu przewodu jest umiesz­czony zawór przewietrzający. Zakończenie rury centralnej elementem (2) nie dopuszcza podczas jazdy na zakrętach do przedostawania się paliwa do układu przewietrzania (zamyka wlot jednego końca rurki zanurzonego w paliwie, drugi koniec rurki pozostaje otwarty).
Korek wlewu paliwa
W przypadku usterki układu przewietrzania, funkcję ochrony obwodu przed nadmiernym wzro­stem ciśnienia oparów w zbiorniku paliwa przej­muje korek wlewu paliwa (rys. 2.5). Korek ma wbudowany zawór nadciśnieniowy. Ciśnienie otwarcia zaworu wynosi 100-300 mbar.
Zespół czujnika poziomu paliwa
Podczas spadku poziomu paliwa pływak (2, rys. 2.6) z zestykiem ślizgowym (1) przesuwa się w dół. Powoduje to wzrost oporności elementu pomiaro­wego i spadek napięcia w układzie wskaźnika po­ziomu paliwa – wskazówka cofa się.
Przy poziomie paliwa w zbiorniku odpowiada­jącym rezerwie, następuje zamknięcie obwodu sty-

wwww

Rys. 2.7. Schemat połączeń elektrycznych czujnika poziomu paliwa: 1 czujnik poziomu paliwa, 2 – wskaźnik poziomu paliwa, 4 – złącze przewodów, a – do zacisku 15, b – do zacisku 67
kiem (5) i zaświecenie w zestawie wskaźników lampki kontrolnej rezerwy paliwa.
Lampka kontrolna rezerwy paliwa zapala się za­wsze po włączeniu zapłonu – kontrola żarówek. Po uruchomieniu silnika lampka powinna gasnąć, je­śli poziom paliwa w zbiorniku przekracza rezerwę.
Wskazówka:
Po włączeniu zapłonu (faza kontroli żarówek) lampka kontrolna rezerwy paliwa świeci się sła­biej. Kiedy poziom paliwa w zbiorniku dochodzi do rezerwy – lampka zaczyna świecić mocniej.
2.3. Układ odprowadzania par paliwa
Aby nie dopuścić do przedostawania się par pa­liwa do atmosfery, samochody z KE-Jetronic są wy­posażone w układ odprowadzania par paliwa. Pary te są zatrzymywane w filtrze z węglem aktywnym i – w zależności od warunków pracy silnika – są za­sysane do cylindrów w celu spalenia.
Przy nadciśnieniu w zbiorniku paliwa 30-50 mbar otwiera się zawór przewietrzający (51, rys. 2.9) i umożliwia przepływ oparów paliwa do filtra z węglem aktywnym (52).
Przy podciśnieniu 1-16 mbar otwiera się zawór przewietrzający (51), doprowadzając powietrze o ciśnieniu atmosferycznym do zbiornika paliwa. Dwa położenia pracy zaworu przewietrzającego są pokazane na rys. 2.10.
Na podstawie rys. 2.9 widzimy, że przy pracują­cym silniku, gdy temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika osiągnie 50 lub 70°C (otwarcie zaworu 36a), podciśnienie jest przez przepustnicę doprowadzone do króćca B zaworu 36a i przez kró­ciec wylotowy A dalej do zaworu regeneracyjnego (53, króciec C). Podciśnienie 20-35 mbar doprowa­dzone do zaworu regeneracyjnego (rys. 2.11) dzia­ła na sprężynę (1), otwierając przelot oparów pali­wa z filtra z węglem aktywnym do zespołu prze-pustnicy (rys. 2.12).
Jeśli przepustnica będzie dalej otwierana (kie­rowca wciska pedał gazu), to otworki odsysające „a” w zespole przepustnicy (rys. 2.14) będą powo-