Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Sprzęgło

Sprzęgło

Sprzęgło składa się z tarczy dociskowej, tarczy sprzęgła i hydraulicznego systemu włączania. Tarcza dociskowa i tarcza sprzęgła umieszczone są w kole zamachowym. W obudowie skrzyni biegów znajdują się widełki wysprzęglające z łożyskiem wyciskowym (nie podlega obsłudze), które podczas wysprzęglania dociskane jest do tarczy dociskowej. Przy widełkach wysprzęglających znajduje się siłownik przejmujący ciśnienie z przewodu hydraulicznego. System hydrauliczny sprzęgła pracuje na płynie hamulcowym i zasilany jest ze zbiornika wyrównawczego, wspólnie dla sprzęgła i hamulca.
W stanie włączonym tarcza sprzęgła dociskana jest sprężyną membrany tarczy dociskowej do koła zamachowego przez co pomiędzy wałem korbowym i wałkiem sprzęgłowym skrzyni biegów powstaje połączenie dociskowe. Przy naciśnięciu pedału sprzęgła w siłowniku połączonym z pedałem zwiększa się ciśnienie, które przewodem hydraulicznym przenoszone jest do drugiego siłownika, zamocowanego kołnierzowo na przekładni. Tłok tego drugiego siłownika dociska poprzez widełki wysprzęglające łożysko wyciskowe do sprężyny membrany tarczy dociskowej i nieco ją podnosi. Zwalnia to tarczę sprzęgła pomiędzy kołem zamachowym a płytką dociskową i wtedy ustaje połączenie dociskowe pomiędzy wałem korbowym i przekładnią.

 1. Tarcza sprzęgła
 2. Tarcza dociskowa
 3. £ożysko wyciskowe
 4. Widełki wysprzęgające
 5. Gruba z łbem gniazdowym 6-katnym

Demontaż, sprawdzanie i montaż sprzęgła

Demontaż

 • Wymontowaæ skrzynię biegów,
 • Każdorazowo o 1 do 1,5 obrotu luzowaæ kolejno śruby mocujące tarczę dociskową aż do jej odprężenia. Uwaga: Tarcza musi się stopniowo odprężaæ, aby nie doszło do uszkodzenia sprężyny membrany. Stąd koniecznośæ stopniowego luzowania śrub.
 • Koło zamachowe zablokowaæ śrubokrętem, by się nie obracało przy luzowaniu śrub.
 • Wykręciæ śruby do koñca.
 • Ostrożnie wyjąæ tarczę dociskową i tarczę. sprzęgła. Uważaæ, by tarcza nie spadła, gdyż po montażu mogłyby wystąpiæ trudności przy włączaniu i wyłączaniu sprzęgła.
 • Koło zamachowe przedmuchaæ od wewnątrz lub przetrzeæ szmatką zwilżoną w benzynie.

Sprawdzanie

 • Sprawdziæ stan tarczy dociskowej, czy nie jest popękana lub pożłobkowana.

 • Sprawdziæ sprężynę membrany -strzałka-, czy nie ma pęknięæ.

 • Noski sprężyny membrany -strzałka- sprawdziæ na zużycie i czy mają jednakową wysokośæ; w razie potrzeby ostrożnie skorygowaæ cęgami. Uwaga: Maksymalne zużycie nie może przekroczyæ 0.3 mm.
 • Sprawdziæ, czy koło zamachowe nie ma pęknięæ i czy nie jest porowkowane.
 • Tarczę dociskową i tarczę sprzęgła przetrzeæ gruboziarnistym płótnem ściernym.

 • Zanieczyszczone olejem lub smarem względnie mechanicznie uszkodzone tarcze sprzęgła należy wymieniæ.
 • Pomierzyæ grubośæ okładziny tarczy sprzęgła. Oryginalna grubośæ 3,8-4,0 mm. Przy granicznej wartości 1,8 mm wymieniæ tarczę. Tak samo pęknięcia okładziny kwalifikują ją do wymiany.
 • Sworznie ogranicznika, okienka sprężyny, sprężyny skrętowe i piastę sprawdziæ na zużycie -strzałka-.
 • Z obsady (rura) przy przedniej pokrywie skrzyni biegów wyjąæ łożysko wyciskowe i sprawdziæ.
 • W warsztacie tarcza sprzęgła może zostaæ sprawdzona na bicie. Dopuszczalne maksymalne bicie boczne 0,5 mm. Uwaga: Badanie to jest konieczne tylko w przypadku zamiaru montażu starej tarczy dla sprawdzenia, czy przyczyną złego wyłączania sprzęgła nie było bicie tarczy.

Montaż

Uwaga: Od 06.78 stosowane jest samocentrujące łożysko wyciskowe z tarczą dociskową bez pierścienia wyciskowego w miejsce poprzednich tarcz z pierścieniem wyciskowym. Pierścieñ ten znajduje się przy idących do środka języczkach sprężyny membrany -strzałka- na zdjęciu 125-24151. Na zdjęciu 125-10249 pokazana Jest tarcza dociskowa z pierścieniem wyciskowym. Dotychczasowe łożysko wyciskowe nie może byæ stosowane przy tarczy dociskowej bez pierścienia wyciskowego. Ewentualnie wymieniæ łożysko. Jeśli przy tarczy dociskowej z pierścieniem wyciskowym ma byæ zamontowane samocentrujące łożysko wyciskowe konieczne jest uprzednie zdjęcie pierścienia wyciskowego.

 • W razie potrzeby wymontowaæ pierścieñ dociskowy: tarczę dociskową położyæ na podkładce o wys. 80 mm i fi 60 mm; przeciąæ przebijakiem pierścieñ w 2 miejscach i wyjąæ. Następnie podważyæ kleszczami i zdjąæ pierścieñ blaszany. Sprawdziæ zużycie i wysokośæ języczków membrany i ewentualnie skorygowaæ.

 • Tarczę dociskową i tarczę sprzęgła wstawiæ w koło zamachowe. Tarczę sprzęgła wycentrowaæ przy pomocy odpowiedniego trzpienia lub wałkiem sprzęgłowym starej skrzyni biegów.
 • Koleino dociągnąæ śruby mocujące tarczę dociskową sprzęgła momentem 1 do 1,5 Nm. Sprawdziæ, czy tarcza dociskowa jest dobrze zamocowana i wyjąæ trzpieñ centrujący. Uwaga: Przy dociąganiu śrub uważaæ, by tarcza dociskowa wchodziła równomiernie i bez skaleczeñ w koło zamachowe.
 • Zamontowaæ skrzynię biegów,

Demontaż i montaż łożyska wyciskowego

Wyra¼nie słyszalne szmery łożyska wyciskowego przy wciśniętym pedale sprzęgła wskazują na koniecznośæ sprawdzenia łożyska.

Demontaż

 • Wymontowaæ skrzynię biegów,

 • Wyjąæ łożysko wyciskowe -1- z obsady (rura) przy przedniej pokrywie skrzyni biegów.

 • Widełki wy sprzęg łające -2- poruszyæ w kierunku strzałki -A-, następnie w kierunku -B-, ściągnąæ ze sworznia kulistego -3- przy obudowie sprzęgła i wymontowaæ
 • Obróciæ ręką łożysko i sprawdziæ, czy się nie zacina.

Montaż

 • Wszystkie powierzchnie stykowe przetrzeæ czystą szmatką i zakonserwowaæ smarem MOSa.
 • Widełki wysprzęglające -2- wciskaæ na sworzeñ kulisty -3- w kierunku przeciwnym do strzałki -B-tak, by pałąk sprężysty widełek znalazł się w swoim położeniu montażowym. Poruszaæ widełkami w kierunku przeciwnym do strzałki -A- dopóki tłok siłownika nie wejdzie w wolną przestrzeñ pomiędzy ramionami widełek.
 • £ożysko wyciskowe natłuściæ od wewnątrz i przy nafrezowaniach na wałku sprzęgła.
 • £ożysko wyciskowe nasunąæ na obsadę (rura) i tak długo obracaæ, dopóki boczne nafrezowania obsady łożyska nie wejdą w widełki.
 • Zamontowaæ skrzynię biegów,

Odpowietrzanie hydrauliki sprzęgła

System hydraulicznego włączania sprzęgła należy odpowietrzyæ, jeśli pedał sprzęgła nie wraca lub wraca z opó¼nieniem względnie jeśli obwód był otwierany. Ponieważ system hydrauliczny sprzęgła pracuje na płynie hamulcowym, wskazane jest zapoznaæ się również z odpowiednim ustępem hamulcowym, wskazane jest zapoznanie się również z odpowiednim ustępem rozdziału “Układ hamulcowy”.

 • Przód samochodu ustawiæ na kobyłkach,
 • Sprawdziæ poziom płynu hamulcowego we wspólnym zbiorniku kompensacyjnym i w razie potrzeby dopełniæ do oznakowania “Max”.
 • Z zaworów odpowietrzających przy siłowniku i przy prawym zacisku hamulca zdjąæ kołpaki ochronne.
 • Ostrożnie uruchomiæ zawory odpowietrzające.
 • Na zawór odpowietrzający przy zacisku hamulca nasunąæ przezroczysty przewód.
 • Przewód napełniæ płynem hamulcowym. W tym celu otworzyæ śrubę zaworu odpowietrzającego, znajdującego się przy zacisku hamulca. Powoli naciskaæ pedał hamulca (pomocnik) l trzymaæ w tym położeniu. Zamknąæ przewód odpowietrzający i puściæ pedał hamulca. Ponownie otworzyæ zawór i nacisnąæ na pedał hamulca. Czynnośæ tę powtarzaæ aż do całkowitego napełnienia się przewodu. Przytrzymaæ jeden koniec przewodu palcem, by zapobiec wylaniu się płynu. Uwaga: Poziom płynu hamulcowego w zbiorniku nie powinien się nadmiernie obniżyæ w przeciwnym wypadku uzupełniæ świeżym.
 • Wolny koniec przewodu włożyæ w zawór odpowietrzający przy zacisku hamulca i puściæ pedał. Czynnośæ tę powtarzaæ, dopóki w zbiorniku nie przestaną ukazywaæ się pęcherzyki powietrza.
 • Zamknąæ zawór odpowietrzający przy zacisku hamulca i przy siłowniku sprzęgła.
 • ¦ciągnąæ przewód i założyæ kołpaki ochronne.
 • Zestawiæ samochód z kobyłek.
 • Płyn hamulcowy uzupełniæ do oznakowania “Max”.
 • Sprawdziæ działanie hamulca i sprzęgła.

Zabiegi obsługowe przy sprzęgle

Sprawdzanie grubości tarczy sprzęgła

Sprzęgło jest samonastawne i nie podlega obsłudze, Luz pedału sprzęgła nie daje żadnych Informacji o zużycie tarczy sprzęgła. Grubośæ tarczy mierzy się specjalnym sprawdzianem bez demontażu; sprawdzian taki można wykonaæ we własnym zakresie. Grubośæ tarczy sprzęgła należy sprawdziæ po każdych 20.000 km.

 • Sprawdzian w skali 1:1 – wykonaæ wg rysunku (blacha 0,8 mm).
 • Ustawiæ samochód na podstawkach.

 • Sprawdzian -4- wsunąæ do oporu w rowek okładziny sprzęgła przy siłowniku odbiorczym.

 • Jeśli wcięcie sprawdzianu -strzałka- są niewidoczne zza kołnierza siłownika odbiorczego, to okładzina tarczy ma jeszcze wystarczającą grubośæ.

 • Jeśli wcięcia sprawdzianu pozostają widoczne mimo. że sprawdzian został wsunięty do oporu. tarcza osiągnęła swoją granicę zużycia i musi byæ wymieniona.
 • Zestawiæ samochód z podstawek.