Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Instalacja podgrzewania silnika

Instalacja podgrzewania silnika

Instalacja ta składa się z 4 względnie 5 świec żarowych i przekaźnika czasowego, który zależnie od roku budowy silnika jest umieszczony na tablicy przyrządów (do 8.80) albo przy lewym nadkolu. Do zabezpieczenia instalacji przed przeciążeniem służy bezpiecznik 50 A (przy instalacji szybkiego rozruchu – 80 A). Zabezpieczenie to znajduje się w dodatkowej skrzynce na tylnej ścianie komory silnika.
Dla osiągnięcia temperatury zapłonu przy bardzo zimnym silniku konieczne jest jego podgrzanie. Czas podgrzewania zależy od temperatury silnika. W samochodach Mercedes-Benz do sierpnia 1980 r. stosować świece żarowe ze spiralami, a od września 1980 r. świece pręcikowe, umożliwiające szybki rozruch.
Przez szeregowo włączane spirale przepływa prąd o natężeniu ca 60 A. Uszkodzona spirala żarowa może spowodować zwarcie w instalacji. Z tego względu zaleca się natychmiastową wymianę takiej spirali Jeśli wymiana nie jest możliwa, należy obydwie szyny prądowe świecy zmostkować paskiem blachy lub grubym drutem (min 03 mm). Stosowane od 9.80 pręcikowe świece żarowe włączane są równolegle. Po włączeniu przez każdą świecę przepływa prąd o natężeniu ca 30 A. Uzwojenie opornikowe w świecy ogranicza pobór prądu w miarę wzrostu temperatury do 8-15 A, co zabezpiecza świecę przed przeciążeniem.
Zaletą świecy pręcikowej jest jej szybkie nagrzanie się. Już po 9 s temperatura podgrzewania wynosi 900’C, a po 30 s osiągana zostaje maksymalna temperatura podgrzania 1180’C.
Zależnie od modelu czas podgrzewania sygnalizowany Jest drucikiem żarowym lub lampką w desce rozdzielczej. Jeśli po upływie 70-110 s (do 8.80) lub 20-30 s (od 8.80) od ustawienia cięgła rozruchu względnie kluczyka zapłonu w położenie uruchamiające podgrzewanie silnik nie zastartuje, wtedy podgrzewanie wyłącza się. Dla ponownego rozruchu należy cięgło względnie kluczyk ustawić wpierw w położenie O. W przypadku niezapalenia się lampki kontrolne) przy kluczyku zapłonu ustawionym na podgrzewanie, należy według temperatury zewnętrznej oszacować czas potrzebny dla podgrzania silnika i po jego upływie ponownie włączyć silnik. Jeśli silnik daje się łatwo uruchomić, wymienić lampkę i przewód doprowadzający.
Jeśli silnik nie daje się uruchomić, sprawdzić czy nie ma przerw w głównym obwodzie instalacji podgrzewania. W razie trudności z uruchomieniem silnika sprawdzić świece żarowe.
Uwaga: Jeśli silnik uruchamia się z trudem mimo iż lampka kontrolna sygnalizuje prawidłowe działanie podgrzewania, to prawdopodobnie nie pracuje jedna ze świec żarowych dla cylindrów 2-4. W takim przypadku sprawdzić świece.

Sprawdzanie instalacji podgrzewania ze spiralami żarowymi

 • Sprawdzić bezpiecznik (w skrzynce na stronie czołowej w komorze silnika).

 • Jeśli nie stwierdza się uszkodzenia bezpiecznika wtedy ustawić woltomierz na zakres od 0-16 V i przewód plusowy podłączyć do gwintowanego sworznia ostatniej świecy żarowej, natomiast przewód minusowy do masy samochodu. Uwaga: Przy pomiarze napięcia uważać, by nie doszło do styku połączeñ prądowych świec lub szyn prądu oporowego z masą, np. przez dotknięcie kadłuba silnika śrubokrętem. Mogłoby to spowodować uszkodzenie przekaźnika czasowego.
 • Włączyć instalację podgrzewania.
 • Pomierzyć napięcie. 12 V – przekaźnik podgrzewania jest w porządku. Wtedy należy szukać przyczyny w świecach żarowych i podłączeniach. Brak napięcia oznacza, że uszkodzony jest wyłącznik rozruchu z podgrzaniem lub sterowanie przekaźnika.

Sprawdzanie spirali żarowych

 • Ustawić woltomierz na zakres od O do 16 V. Plusowy przewód woltomierza podłączyć do sworznia gwintowanego ostatniej świecy żarowej, a przewód minusowy do masy samochodu. Uwaga: Przy włączeniu kluczykiem należy pierwszą świecę odłączyć od masy samochodu.
  • 12 V = Przewód doprowadzający nie jest uszkodzony.
  • 0 V = Uszkodzony przewód doprowadzający.

 • Jeśli pomiar wykaże 12 V wtedy przewód plusowy podłączyć do drugiej świecy.
 • Jeśli woltomierz nie wykaże napięcia należy wymienić świecę.

Sprawdzanie wyłącznika rozruchu z podgrzaniem i podłączeñ

 • Ustawić woltomierz na zakres od O do 16 V minusowy przewód woltomierza podłączyć do masy samochodu.
 • Plusowy przewód woltomierza podłączyć do zacisku 15/54.
 • Jeśli kluczyk zapłonu znajduje się w położeniu 2, woltomierz powinien wykazać ca 12 V.
 • Jeśli woltomierz nie wykazuje napięcia, należy sprawdzić na podstawie schematu połączeñ pod-łączenia i przewody oraz wyłącznik zapłonu – (stacyjką).
 • Przewód plusowy podłączyć do zacisku 19.
 • Włączyć podgrzewanie (kluczyk zapłonowy w położeniu podgrzewania względnie rozruchowym).
 • Prawidłowa wartość: ca 11 V.
 • Brak napięcia sygnalizuje konieczność wymiany wyłącznika podgrzewania.
 • Wyłączyć podgrzewanie.
 • Plusowy przewód woltomierza podłączyć do zacisku 50a.
 • Włączyć podgrzewanie.
 • Przy położeniu na podgrzewanie względnie rozruch pomiar powinien wykazać ca 11 V.
 • Brak napięcia oznacza konieczność wymiany wyłącznika podgrzewania.

Sprawdzanie wyłącznika termicznego

 • Ściągnąć przyłącze wyłącznika termicznego i pod-łączyć do masy.
 • Włączyć podgrzewanie.
 • Zapalenie lampki kontrolnej podgrzewania oznacza konieczność wymiany wyłącznika termicznego.

Sprawdzanie głównego obwodu zasilania

Ściągnąć przyłącze przekaźnika podgrzewania. Przekaźnik znajduje się w komorze silnika z przodu po lewej stronie, względnie na tablicy przyrządów (do 8.80).

 • Ustawić woltomierz na zakres od O do 16 V l minusowy przewód woltomierza podłączyć do masy samochodu.

 • Plusowy przewód woltomierza podłączyć do gniazdka 5. Pomiar winien wykazać ca 12 V (zacisk 30 – napięcie trwałe).
 • Przewód plusowy woltomierza podłączyć do gniazda 4.
 • Włączyć podgrzewanie. Pomiar winien wykazać ca 12 V (zacisk 15).
 • Wyłączyć podgrzewanie.
 • Przewód plusowy woltomierza podłączyć do gniazdka 3.
 • Stacyjkę ustawić w położenie rozruchowe.
 • Pomiar przy starcie powinien wykazać ca 12 V przy gniazdku 3.
 • Cofnąć stacyjkę.
 • Do gniazdka 1 podłączyć plusowy przewód woltomierza. Pomiar winien wykazać ca 12 V (zacisk 31 – przewód minusowy).
 • Przy otrzymaniu niezadowalających wyniku pomiarów sprawdzić, czy w przewodach nie ma przerw. Sprawdzić także czy podłączenia nie są skorodowane. Usunąć ewentualne usterki.

 • Przewodem plusowym podłączyć woltomierz do gniazdka 5, a minusowym do gniazdka 1. Pomiar winien wykazać ca 12 V.
 • Przy niezadowalającym wyniku pomiarów sprawdzić w oparciu o schemat połączeñ, czy nie ma przerw w przewodach. Uwaga: W razie pomierzenia 12 V przy wszystkich gniazdkach należy wymienić przekaźnik podgrzewania.

Sprawdzanie czujnika temperatury przy rozruchu kluczykiem

 • Jeśli mimo osiągnięcia temperatury rozruchu zgaśnie lampka kontrolna podgrzewania oznaczać to może usterkę czujnika temperatury.
 • Przyłącze czujnika temperatury podłączyć do masy samochodu.
 • Jeśli lampka kontrolna podgrzewania będzie nadal się świecić, to jest przerwa w przewodzie do przekaźnika podgrzewania względnie sam przekaźnik jest uszkodzony.
 • Zgaśnięcie lampki kontrolnej podgrzewania oznacza usterkę czujnika temperatury. Sprawdzić czujnik omomierzem. Wymagane wartości: 0°C – ca 8500 fI, +25°C – ca 2500 fl, +g0°C – ca 300 f1.

Sprawdzanie instalacji podgrzewania dla szybkiego rozruchu

Niezapalenie się lampki kontrolnej przy stacyjce w położeniu 2 może mleć następujące przyczyny:

 • Przerwa w przewodzie do zacisku 30. o Uszkodzony bezpiecznik 80 A.
 • Uszkodzony przekaźnik mocy w przekaźniku podgrzewania.
 • Przerwa lub uszkodzenie jednego lub więcej przewodów do świec żarowych.
 • Uszkodzona świeca lub świece.

Warunek pomiarów: naładowany akumulator. Potrzebne instrumenty pomiarowe: Wolto-mierz o zakresie od 0 do 3 V i od 0 do 16 V oraz amperomierz o zakresie od 0 do 60 A.

Sprawdzanie świecy żarowej

 • Ściągnąć wtyczkę 4-krotną przekaźnika. Zdjąć pokrywę przekaźnika; w tym celu uchwycić pokrywę od spodu od strony wejścia kablowego i podnieść do góry. Przekaźnik czasowy znajduje się w komorze silnika, przy lewym nadkolu. Kluczyk zapłonu ustawić w położenie 2, a gniazdka 1 I 3 połączyć z przewodem probierczym.
 • Zapalenie się lampki kontrolnej podgrzewania oznacza, że przekaźnik czasowy jest uszkodzony i należy go wymienić.
 • W przeciwnym razie wyjąć świecę żarową i sprawdzić. Jeśli jest uszkodzona – wymienić.

 • Jeśli świeca jest sprawna sprawdzić omomierzem czarny przewód pomiędzy gniazdkiem 3 i świecą. W razie potrzeby sprawdzić także podłączenie świecy do masy. Usunąć przerwę.

Sprawdzanie głównego obwodu zasilania

 • Woltomierz połączyć pomiędzy zacisk 30 -strzałka- przekaźnika czasowego instalacji podgrzewania i masę. Pomiar winien wykazać napięcie akumulatora (ca 12 V). W przeciwnym razie sprawdzić czy nie ma przerwy w przewodzie od rozrusznika do przekaźnika czasowego.
 • Bezpiecznik 80 A sprawdzić na mikropęknięcia. Sprawdzić styki i czy bezpiecznik jest prawidłowo wkręcony. W razie potrzeby oczyścić styki, dociągnąć śruby lub wymienić bezpiecznik. Bezpiecznik topikowy umieszczony jest z przodu przekaźnika czasowego instalacji podgrzewania.
 • Przekręcić kluczyk zapłonu na podgrzewanie i pod-łączyć woltomierz do gniazdka 1 wtyczki. Wymagane napięcie akumulatora: 12 V. W razie braku napięcia, sprawdzić czy nie ma przerwy w przewodzie czarno-niebiesko-zielonym od puszki bezpiecznika, zacisk 15, do wtyczki, gniazdko 1.
 • Podłączyć woltomierz do gniazdka 1 (+) i gniazdka 4 (-). Odczyt powinien wykazać napięcie akumulatora (ca 12 V). W przeciwnym razie sprawdzić, czy nie ma przerwy w brązowym przewodzie od gniazdka 4 do masy.

Sprawdzanie pręcikowych świec żarowych (podgrzewaczy)

Do tego pomiaru potrzebny jest amperomierz z przekładnikiem kleszczowym. Przekładnik ten podłącza się poprzez poszczególne izolowane przewody i mierzy prąd drogą indukcji.

 • Poprzez poszczególne przewody podłączyć przekładnik kleszczowy do świec żarowych. Ustawić zapłon na podgrzewanie (zimny silnik) i pomierzyć pobór prądu.
 • Po 10-20 s pobór prądu winien wynosić ca 8-15 A dla każdej świecy.
 • Jeśli pobór prądu przekracza 15 A wymienić daną świecę. Przy poborze prądu poniżej 8 A wymienić daną świecę.
 • Przy poborze prądu poniżej 8 A sprawdzić świecę względnie czy nie ma przerwy w przewodzie zasilającym.
 • W razie braku przekładnika kleszczowego ustawić zapłon na podgrzewanie (zimny silnik) i lampę probierczą podłączyć pomiędzy podłączeniem świecy żarowej i kadłubem silnika. Lampa probiercza powinna się zapalić. W przeciwnym razie sprawdzić przewód zasilania świecy względnie wymienić świecę.

 • W tym celu odłączyć wtyczkę 6-krotną od przekaźnika czasowego i kolejno pomierzyć omomierzem oporność pomiędzy gniazdkami przy wtyczce I masie (kadłub silnika). Opór o nieskoñczonej wielkości oznacza przerwę w świecy żarowej, w podłączeniu do świecy lub w przewodzie zasilającym. Oznaczenia 1-5 na wtyczce odpowiadają przewodom dla cylindrów 1-5.
 • Sprawdzić przekaźnik czasowy podgrzewania. W tym celu odłączyć 2 świece od cylindrów 2 do 4. Zapłon ustawić na podgrzewanie. Zapalenie się lampki kontrolnej oznacza konieczność wymiany przekaźnika czasowego.

Wykręcanie i wkręcanie świecy żarowej

Wykręcenie świecy żarowej

 • Odkręcić nakrętkę -1- przewodu elektrycznego względnie zdjąć izolator i szynę prądową. Uwaga: Przy niektórych modelach nakrętka znaj-duje się w koñcówce przewodu -2-.

 • Wykręcić nakrętkę wąskim kluczem nasadowym 12. Z uwagi na mniejszą wielkość wskazane jest posługiwanie się kluczem o krawędzi kwadratu 3/8″. Dodatkowo potrzebna jest grzechotka, przedłużacz i przegub krzyżowy.

Świece żarowe z przepalonymi pręcikami.
Przepalenie pręcików jest często wynikiem nieprawidłowej pracy dysz wtryskowych.

Gdyby jednak okazało się, że przepalenie zostało spowodowane usterką świecy żarowej -strzałka-, to oprócz wymienienia świecy, należy również zbadać szczelność dyszy wtryskowej i prawidłowość wtrysku (praca do wykonania w warsztacie).

Wkręcanie świecy żarowej

Uwaga:

  W kanałkach świecy żarowej może osadzić się nagar olejowy i powodować zwarcie do masy. W takim przypadku oczyścić kanaliki rozwiertakiem, a następnie włączyć rozrusznik dla usunięcia zanieczyszczeñ z komory spalania.

 • Wkręcić świece żarowe momentem 50 Nm.
 • Przewód elektryczny przykręcić nakrętką i momentem 4 Nm.